Psicopedagogia INFEDA

Aquest servei que us oferim des del Centre Infeda està dirigit a l’atenció d’infants i adolescents amb problemes d’aprenentatge, de desenvolupament i de conducta, com poden ser:

 • Trastorns de lectoescriptura
 • Dislèxia
 • Dèficit d’atenció
 • Problemes de memòria i de concentració
 • Dificultats de raonament verbal, lògic i matemàtic
 • Altres problemes que sorgeixen en els aprenentatges

L’abordatge que fem des del Centre Infeda és de caire integral perquè té en compte l’entorn més pròxim com és la família i l’escola/institut. Per aconseguir-ho, realitzem tractaments individualitzats amb el nen/noi,  sessions d’orientació amb els pares i coordinacions amb el centre educatiu i d’altres professionals que intervenen en el cas.

El que us oferim des del nostre Centre:

 • Sessions individuals
 • Sessions individualitzades
 • Orientació als pares
 • Coordinació amb les escoles
 • Coordinació amb altres professionals
 • Tècniques d’estudi